videocam Jouw unieke blauwdruk ontdekken? Doe mee aan het Human Design Webinar op 23 juni 2024

Actievoorwaarden: Winactie Holistik en Dr.Hauschka

1. Algemeen

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Schrijf je in voor Holistik en Dr. Hauschka nieuwtjes & acties en maak kans op een Dr. Hauschka product t.w.v. €16,95” ” (hierna te noemen: “de Actie”) van Wala Nederland BV (verder te noemen: “de Organisator”). Wala Nederland BV verkoopt en distribueert in de Benelux Dr.Hauschka producten, gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk.

II. De Actie heeft als doel consumenten kennis te laten maken met de producten van Dr. Hauschka.

III. De Actie start 2 september 2018 en eindigt 9 september 2018 (verder te noemen de “Actieperiode”)

IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de url https://holistik.nl/actievoorwaarden-winactie-holistik-en-dr-hauschka/ worden geplaatst, voorzien van een datum.

 

2. Deelname

I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De NAW gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Dit voor het opsturen van de prijzen. De NAW gegevens zullen na het versturen van de prijzen worden vernietigd. Enkel je voornaam en e-mailadres zal gebruikt worden voor het versturen van de Holistik.nl en Dr.Hauschka nieuwsbrief.

VI. Deelnemen aan de Actie is voor ieder die een volledig ingevuld deelname formulier invult en via de actiepagina instuurt, waarmee deze kans maakt op het winnen van een van de 2 prijzen. Het deelnameformulier is te vinden op onderstaande website: https://holistik.nl/win-dr-hauschka/

VII. Ingevulde deelnameformulier kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de actiepagina.

VIII. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen en mailadressen voor promotionele doeleinden te gebruiken.

IX. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 9 september 2018.

X. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

XI. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

XII. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

 

3. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en NAW gegevens om de winnaar te kunnen contacteren. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar info@drhauschka.nl

 

4. Prijzen

I. In totaal worden er 350 producten verloot, met 350 vershillende winnaars.

  • 150x Dr. Hauschka Regeneratie Lichaamset t.w.v. €16,95
  • 200x Dr. Hauschka Bodymilk Citroen Lemongrass t.w.v. €8,50

II. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

III. Op 10 september 17.00 uur wordt uit het bestand van deelnemers de 350 winnaars en een aantal reservewinnaars (op volgorde) gekozen.

IV. De prijswinnaar krijgt bericht van Dr.Hauschka via het e-mailadres dat is ingevuld in het deelnameformulier. De prijs wordt opgestuurd naar het adres dat de winnaar via het formulier heeft ingediend.

V. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

5. Aansprakelijkheid

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-. Computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

6. Slotbepalingen

I. Deze Actievoorwaarden zijn online te raadplegen op https://holistik.nl/actievoorwaarden-winactie-holistik-en-dr-hauschka/

II. Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Aanbieder bekend worden gemaakt op haar website.

III.Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

IV.Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

V. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan info@drhauschka.nl, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk contact zal worden opgenomen door Organisator.

VI. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

NIEUWSBRIEF
We sturen je wekelijks een overzicht van de populairste artikelen en incidenteel een aanbieding!
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.
INSCHRIJVEN
close-link
Gratis Video's
Vul hieronder jouw e-mailadres in en krijg gratis toegang tot alle yoga video's! Daarnaast sturen we je wekelijks onze populairste artikelen en incidenteel een aanbieding.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverlaring.
INSCHRIJVEN
close-link
NIEUWSBRIEF
We sturen je wekelijks een overzicht van de populairste artikelen en incidenteel een aanbieding.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.
INSCHRIJVEN
close-link
Download nu jouw gratis Back to Balance mini guide
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Download nu jouw gratis Conscious Aging mini guide
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Download nu jouw gratis Body Guide mini
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Ontvang nu jouw gratis Herfst Meditatie
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Download nu jouw gratis Woonboek
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Gratis e-book en 10 minuten magic moon music.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting in onze webshop!
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
We gaan zorgvuldig om met je gegevens en sturen af en toe een e-mail. Zie onze privacyverklaring.