Out-of-the-box yoga: bij Studio 191 doe je aan barre burn, yoga beats en aroma relax yoga

Body
Natasha studio 191
karlijn visser

Karlijn Visser
12.04.2018

Natasha Martin (30) is founder van Studio 191, een yoga- en movement studio met twee vestigingen in Amsterdam. Soms lijkt het wel alsof Natasha geboren werd als yogini, want een leven zonder yoga en meditatie kan ze zich nauwelijks voorstellen. Daarnaast is ze gek op schrijven en het supporten van creatief vrouwelijk ondernemerschap. Zoek je haar? Ga dan eens langs bij één van haar studio’s of spot Natasha al wandelend in het park met haar hond Winston en een latte in haar hand, gehaald bij een Amsterdams hip coffee barretje. Natasha is Engelstalig. Om haar antwoorden zo authentiek mogelijk te houden is het interview in het Engels. Natuurlijk hebben we het wél naar Nederlands vertaald. Onder de Engelse antwoorden vind je de vertaling hier onder. 

Out-of-the-box yoga: bij Studio 191 doe je aan barre burn, yoga beats en aroma relax yoga

I’m Natasha Martin and I’m the owner and founder of Studio 191, a yoga, movement and lifestyle studio in Amsterdam De Pijp and West. I’m a 30 year old, yogini with a passion for movement, creative business, writing, female entrepreneurship and interior design. You can find me in both of my studios, on a yoga mat in class, writing at a kitchen table, walking my dog (Winston) and enjoying Amsterdam’s local hotspots.

Waarom ben jij je eigen yogastudio begonnen?

Natasha: “My initial intention with starting a yoga and movement studio was to teach as much as possible and that is still my goal. As Studio 191 has continued to grow, I’ve connected more and more with this deep desire to teach as much as possible. For me, teaching is an opportunity to connect with people and to inspire and motivate people to take their experience from the mat and into their lives. I don’t think that I missed something when practicing at other studios, I have so much appreciation for what everyone is doing – yet I just craved to create my own expression. Studio 191 is my expression, my belief that yoga and movement should be more than a workout, it should lead to inspiring conversations, to support during shit times and to tons of fun {because why can’t we have fun, socialize and move at the same time?”

Natasha: Ik wilde zelf graaf zoveel mogelijk lesgeven aangezien lesgeven voor mij een manier is om me met mensen te verbinden en hen te inspireren en motiveren om hun ervaring van op de yogamat mee te nemen in hun leven. Van een gemis bij andere yoga studio’s was geen sprake hoor. Ik heb veel waardering voor wat iedereen doet, maar verlangde naar mijn eigen expressie. Studio 191 is creatie, gemaakt op basis van mijn overtuiging dat yoga en beweging meer moeten zijn dan een training. Het mag leiden tot inspirerende gesprekken, ondersteuning in shit-tijden en fun!

Is het moeilijke om vaste members te vinden nu er zoveel concurrentie is?

Natasha studio 191Natasha: “Authenticity is key and not being afraid to be yourself, to share your true voice and to put yourself out there is really important. This is the same for a studio (or any other community, business or brand). When it comes to building a community (versus simply a place for people to take a class), I truly believe that it’s about how you make people feel. Everyone is welcome at Studio 191 and I’m so grateful for the students who feel at home with us. I don’t think people are looking for a quick interaction, they’re looking for a place where they feel accepted, seen and truly part of something. I have no ideal strategy and I try very hard not to focus on what “competitors” are doing. I think there is space for everyone and it feels good for me to put my energy into creating a natural expression of what I love and believe in. When I opened our first studio 2 years ago, I promised myself that I wouldn’t worry too much about what everyone thinks, if they will like it or whether competitors do it better. An Authentic expression means I can be me, the teachers can be themselves, the students can also feel relaxed and accepted and then…well, we’re all good”.

Natasha: Authenticiteit is de sleutel en niet bang zijn om jezelf te zijn. Dit geldt natuurlijk voor elk bedrijf of merk. Als het gaat om het bouwen van een community versus gewoon een plek waar mensen een ​​klasje te volgen, geloof ik echt dat het gaat over welk gevoel je mee geeft. Iedereen is welkom bij Studio 191 en ik ben dankbaar voor de studenten die zich bij ons thuis voelen. Ze zijn niet op zoek naar een snelle interactie maar naar een plek waar ze zich geaccepteerd, gezien en onderdeel van voelen. Ik heb geen ideale strategie en ik probeer heel hard niet te focussen op wat “concurrenten” doen. Er is ruimte voor iedereen. Toen ik onze eerste studio in de Pijp 2 jaar geleden opende, beloofde ik mezelf dat ik me niet al te veel zorgen zou maken over wat iedereen denkt, of ze het leuk zullen vinden of wat concurrenten beter doen. Dat is gelukt. Authentieke expressie betekent dat zowel ik als de teachers zichzelf kunnen zijn, en de studenten zich kunnen ontspannen en geaccepteerd voelen. 

Natasha Martin Studio 191

Wat vind je zelf onmisbaar in een yoga studio?

Natasha: As Studio 191 is encompassing yoga, movement and lifestyle, I think a diverse and varied class schedule is really important. Often students start with one class style and venture into another one. If a studio is too niche and rigid they probably attract already-dedicated students but perhaps not the ones who just happened to stumble into a totally different class than initially intended. That really excites me – students who may, for example, join us for the High Intensity Interval Training and end up engrossed with Yin Yoga and it changes their whole experience of movement, their bodies, their minds. When I hear these stories, I know we are on the right path. What else is important? Building community, facilitating social connections, inspiring the mind as well as moving the body. Because it’s easy to forget about our mental and emotional practices, not just our physical ones.

Natasha: Omdat Studio 191 yoga, beweging en lifestyle omvat, denk ik dat een divers en gevarieerd lesrooster erg belangrijk is. Vaak beginnen studenten met één soort les en geleidelijk aan wagen ze zich aan andere. Als een studio te niche en rigide is, trekken ze waarschijnlijk al toegewijde studenten aan, maar misschien niet degenen die toevallig in een totaal andere klas belandden dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat maakt me echt heel enthousiast: studenten die bijvoorbeeld bij ons kunnen komen voor de High Intensity Interval Training en uiteindelijk opgaan in Yin Yoga. Het verandert hun hele opvatting over beweging, hun lichaam, hun geest. Wanneer ik deze verhalen hoor, weet ik dat we op de goede weg zijn. 

natascha studio 191

Wat betekent yoga voor jou?

Natasha: For me, Yoga is like the friend you have had since being a kid – that friend that somehow manages to evolve and change with you, the friend who transitions through crazy times with you, holds your hand when you think you can’t continue and mirrors your strengths when you’re absolutely rocking your life. Personally, my whole being/self has been served and supported in some way by yoga. I feel that yoga as a practice, has been with me through it all and I’ve befriended my practice. It’s where I go to when I need to return to myself. I’m not sure it was ever an option to live without yoga, I’ve never considered it because once I felt the connection it became part of me. It’s my ultimate gratitude and my ultimate guidance.

Natasha: Voor mij is yoga als een vertrouwde vriend die ik hebt sinds ik een kind was – die vriend die erin slaagt te evolueren en mét jou te veranderen. De vriend die met jou door gekke tijden heengaat, houdt je hand vast als je denkt dat je niet verder kunt en weerspiegelt je sterke punten wanneer je het leven rockt. Ik heb het gevoel dat yoga door alles met mij heen is gegaan en ik ben bevriend geraakt met mijn praktijk. Daar ga ik naartoe als ik terug wil keren naar mezelf. Ik weet niet zeker of het ooit een optie was om zonder yoga te leven. Ik heb er nooit over nagedacht, want toen ik eenmaal de connectie voelde, werd het deel van mij. Het is mijn ultieme dankbaarheid en mijn ultieme begeleiding.

Hoe ziet je eigen yoga/meditatie routine eruit?

Natasha studio 191Natasha: It varies a lot as “routine” is not really in my nature. I try to feel what I need at any given moment; often this is a mat-based practice such as ‘Yang Yin Yoga’ – exploring the strength and softness of the practice in it’s extremes. I also love expressive and dance-like flows, which is why we started giving Beats Yoga, Hip Hop Yoga and Deep House Yoga at Studio 191. Why can’t we take our practice and position it against unexpected music, rhythms and beats that make us want to move in a way that may not traditionally be done in the Hatha Yoga tradition? I love movement, I love stillness, I love learning and I love experiencing – that’s all Yoga. And meditation? I’m one of those slightly annoying people who can sit and be in that meditative state very quickly and easily. That’s why I can’t teach Meditation, I’ve never struggled with it enough to be able to teach it.

Natasha: Ik probeer altijd te voelen wat ik nodig heb; vaak is dit een yoga practice zoals ‘Yin Yang Yoga’ – het verkennen van de kracht en zachtheid van de oefening in zijn uitersten. Ik hou ook van expressieve en dansachtige stromingen, daarom zijn we begonnen met Beats Yoga, Hip Hop Yoga en Deep House Yoga in Studio 191. Waarom kunnen we onze practice en posities niet oefenen met onverwachte muziek, ritmes en beats die ons laten bewegen op een manier die traditioneel gezien niet wordt gedaan in bijvoorbeeld de Hatha Yoga-traditie? Ik hou van beweging, stilte, leren en ervaren – dat is allemaal yoga. En meditatie? Ik ben een van die enigszins irritante mensen die heel gemakkelijk in die meditatieve staat glijden. Daarom kan ik geen meditatie leren. Ook het lesgeven er in gaat soepel om die reden. 

Wat is het idee achter de verschillende (niet traditionele) soorten yoga bij Studio 191?

Natasha: I love creative people and I love to see passion coming from the people I work with. I’m a big believer in finding something beautiful in someone and encouraging them to make this their offering. This is why Studio 191’s schedule is ever-changing, ever-evolving and often based on the interests and passions of it’s teachers, instead of the ideals of the business. I’m also a yoga teacher and have felt the difference between a studio that allows me to teach as I feel, to teach from a place of passion versus a regimented “branded” choreography which, for me personally, removes the personal connection, passion and authenticity that these amazing teachers bring to the studios with them daily. Why we would ask them to be, or do, anything else than what comes naturally? Apart from this, isn’t it great for students to be able to experience new things? Isn’t it motivating to know that the people who train and inspire you are designing new classes and that you’ll never get bored moving your body?

Natasha: Ik hou van creatieve mensen en ik zie graag passie in de ogen van de mensen waarmee ik werk. Dat is de reden waarom het schema van Studio 191 voortdurend verandert en vaak gebaseerd is op de interesses van onze leraren, in plaats van op de idealen van het bedrijf. Ik ben zelf ook yogaleraar en heb het verschil gevoeld tussen een studio die me in staat stelt les te geven zoals ik me voel, les te geven vanuit mijn passie versus een geregelde ‘gebrande’ choreografie, die voor mij, de persoonlijke connectie, passie en authenticiteit van deze fantastische leraren verdringt. Afgezien van dit, is het niet motiverend voor studenten om te weten dat de mensen die je trainen en inspireren nieuwe klassen ontwerpen en dat jij je nooit zult vervelen als je je lichaam beweegt?

natascha studio 191

Wat is jouw rol nu in de studio’s?

Natasha: I look after and care for both studios, the team members and our guests. That role can be very operational but it can also be very creative. I see myself as a Facilitator – I try to create space for exploration and expression in our teachers, collaborators and guests. I love what I do because I’m able to facilitate opportunities for passionate and talented people. I love teaching, writing and coaching people in whatever way I can and, most of all, I love growing a beautiful community of people who support each other on and off the mat. That’s the ultimate role for me – Community Facilitation with a large shot of creative business and some motivational coaching on the side.

Natasha: Ik ben in beide studio’s verantwoordelijk voor de teamleden en onze gasten. Die rol kan behoorlijk operationeel zijn, maar ook creatief. Ik zie mezelf als een facilitator en space-holder: ik creëer de ruimte voor expressie waarin de teachers, medewerkers en studenten werken, groeien en bloeien. Ik ben dol op lesgeven, schrijven en coachen en ik vind het vooral leuk om een mooie gemeenschap van mensen bij elkaar te brengen die elkaar zowel op als buiten de yogamat ondersteunen. 

Wat wil je meegeven aan studenten die een les volgen bij studio 191?

Natasha: I want to give them the opportunity to find a healthy heart and mind, as well as a healthy body. I hope they will have more inspiring and motivated days after visiting us. Check for more information: studio191.nl

Natasha: Dat Studio 191 een plek is waar een ieder aan een gezond liefdevol hart en een geest in balans kan werken, evenals een gezond lichaam. Ik hoop dat ze meer inspirerende en gemotiveerde dagen zullen hebben na ons te hebben bezocht.

Mis nooit meer iets van Holistik!

Schrijf je in voor onze newsletter & never miss a single story.
Ja, houd mij op de hoogte!

Beeld: Paulien van Beusekom

Vond je dit een leuk artikel? Deel het!

Gerelateerde artikelen

NIEUWSBRIEF
We sturen je wekelijks een overzicht van de populairste artikelen en incidenteel een aanbieding!
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverlaring.
INSCHRIJVEN
close-link
Gratis Video's
Vul hieronder jouw e-mailadres in en krijg gratis toegang tot alle yoga video's! Daarnaast sturen we je wekelijks onze populairste artikelen en incidenteel een aanbieding.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverlaring.
INSCHRIJVEN
close-link
NIEUWSBRIEF
We sturen je wekelijks een overzicht van de populairste artikelen en incidenteel een aanbieding.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.
INSCHRIJVEN
close-link